Για ρύθμιση των DSS Keys:

1. Επιλέγω BLF (type), Value= extension number (π.χ. 1040), και δίπλα το extension name (π.χ. ΣΠΥΡΟΣ).

Για το AccountID επιλέγω το αντίστοιχο Line (π.χ. LINE1)

2. Για SpeedDial επιλέγω τον αντίστοιχο τύπο